Algemene voorwaarden MOBILE LOCKER NV (hierna: ML)

Algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met ML onderworpen aan huidige algemene voorwaarden.

Niettegenstaande elke verwijzing van de klant naar zijn eigen voorwaarden, zijn huidige voorwaarden van ML van toepassing.  De bijzondere voorwaarden van ML vernietigen en vervangen de algemene voorwaarden van ML waarvan ze afwijken.

1.2 Het feit dat één van de partijen één van de door huidige voorwaarden toegekende rechten niet uitoefent, impliceert niet dat deze partij afziet om zich op zulk recht in de toekomst te beroepen.

2. Prijsaanbiedingen:

2.1 In haar prijsaanbiedingen gaat ML ervan uit dat alle goederen in gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen verricht worden. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en gedetailleerd door de klant opgegeven te worden.

2.2 Behoudens andersluidende vermelding, zijn prijsaanbiedingen geldig voor een periode van vijftien dagen vanaf de datum van de prijsaanbieding.

2.3Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen en materialen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de prijsaanbieding of van de aanvaarding ervan door de klant machtigen ML tot een evenredige prijsaanpassing.

2.4 De aanvaarding van de prijsaanbieding door de klant behelst automatisch de aanvaarding door de klant van de bijzondere en algemene voorwaarden van ML.

3.Facturatie

3.1 De facturen van ML zijn contant betaalbaar en worden geacht aanvaard te zijn door de klant bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de vijf dagen na factuurdatum.

3.2 Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op ad 10 % per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding ad 10 % van het openstaande bedrag, met een minimum van 50,00 EUR.

3.3 Bij niet-betaling van één factuur worden alle overige facturen onmiddellijk opeisbaar.

3.4 In geen geval is compensatie toegestaan tussen de facturen van ML en eventuele vorderingen dewelke lastens ML zouden worden gesteld.

3.5 Bij gebrek aan tijdige betaling van een factuur, behoudt ML zich het recht voor, zonder aanmaning, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

3.6 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst lastens de klant is het recht op betaling van de reeds gefactureerde bedragen definitief verworven door ML en zal geen terugbetaling geschieden van de reeds ontvangen bedragen. Bijkomend zal ML gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding lastens de klant van 20% van de waarde van de overeenkomst, onder voorbehoud van een hogere en bewezen geleden schade door ML.

4.Levering

4.1 De levering geschiedt op de door de klant opgegeven locatie, tenzij ingeval van verkoop.  Bij verkoop zal de klant de goederen ophalen in de vestiging van ML.

4.2 De in bezitname van de goederen door de klant zonder opmerkingen geldt als bewijs van ontvangst van de goederen in perfecte staat en naar behoren functionerend.

4.3 De klant verbindt zich ertoe alle gegevens waarover ML dient te beschikken om haar levering op de opgegeven locatie naar behoren te kunnen uitvoeren, tijdig te verstrekken en verzekert ML de toegang tot voormelde locatie zowel voor de levering als de ophaling wanneer van toepassing.

4.4 De opgegeven locatie dient goed bereikbaar te zijn voor de gebruikelijke transportmiddelen.

4.5 De eventuele kosten, verbonden aan de tijdelijke facilitaire voorzieningen zoals water, elektriciteit, internet, etc. ten behoeve van door ML uit te voeren opdrachten alsmede de kosten wegens geleverd water, elektriciteit, brandstoffen, internet etc. maken geen deel uit van de prijsaanbieding en komen geheel ten laste van de klant.

5. Aansprakelijkheid:

5.1 Ingeval van een aan ML of haar aangestelden/uitvoeringsagenten toerekenbare tekortkoming, is ML niet aansprakelijk voor de schade aan de zijde van de klant, behoudens ingeval deze schade te wijten is aan opzet of bedrog.

5.2 Ingeval ML aansprakelijk moet geacht worden voor enige door de klant geleden schade zal de aansprakelijkheid van ML niet verder reiken dan tot de vergoeding van het bedrag dat de klant verschuldigd is aan ML ingevolge de desbetreffende overeenkomst met de klant.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant binnen de vierentwintig uur na het ontstaan ervan schriftelijk melding maakt van de schade aan ML.

5.4 De klant vrijwaart ML voor alle schade die ML mag lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met door ML geleverde goederen of verrichte diensten, daaronder, onder meer, inbegrepen: – aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de klant in deze voorwaarden in de verhouding met ML is uitgesloten, – aanspraken van derden, werknemers van de klant daaronder begrepen, die schade lijden die het gevolg is van onrechtmatig handelen van de medewerkers van ML die ter beschikking zijn gesteld aan de klant en/of werken onder diens toezicht of diens aanwijzingen, – aanspraken van derden die schade lijden die het gevolg is van een gebrek in de door ML geleverde goederen of verrichte diensten die door de klant werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van de klant.

6. Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht heeft ML het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

6.2 Gevallen van overmacht in hoofde van ML sluiten alle schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor wordt beïnvloed.

6.3 Indien ML bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ML gerechtigd het reeds geleverde cq leverbare deel te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.4. Overmacht omvat onder andere, doch niet uitsluitend: vertraging of uitblijven van leveringen van leveranciers van ML, tenietgaan van goederen ingevolge machinebreuk, brand, staking, internet-, elektrische-, software- of telecommunicatiestoornissen en fouten of vertragingen door derden veroorzaakt.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen en schema’s of bestekken, verstrekt aan de klant, blijven eigendom van ML en met verbod om deze zonder schriftelijke toestemming van ML geheel of gedeeltelijk te kopiëren of een derde ter inzage te geven.

7.2 Een licentie betreffende software van ML verleent de klant enkel een gebruiksrecht. De klant heeft geen eigendomsrecht betreffende voormelde software en is niet toegelaten de software geheel of gedeeltelijk te copiëren, te wijzigen of te verkopen.

8. Onvermogen

Bij overlijden, faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of ontbinding van de klant, heeft ML het recht de overeenkomst onmiddellijk te verbreken, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

9. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen ML en de klant wordt beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Algemene voorwaarden van toepassing op verhuring en ter beschikking stelling

10.1 De klant is verplicht alle goederen bij levering c.q. ter beschikking stelling te controleren op volledigheid, conditie en werking; de goederen worden geacht in perfecte staat en naar behoren functionerend te zijn, indien bij levering c.q. ter beschikking stelling geen opmerkingen worden gemaakt door de klant.

10.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal van de goederen, vervangingsschade inbegrepen, door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens de duur van de verhuring /ter beschikkingstelling.

10.3 Ingeval verlies of diefstal bij verhuring bedraagt de schadevergoeding forfaitair 85 % van de nieuw aankoopwaarde van de goederen.

10.4 Bij verhuring is de klant volledig verantwoordelijk voor de goederen en dient zelf zorg te dragen voor de verzekering en adequaat beheer ervan.

10.5 Het is de klant niet toegestaan de goederen aan derden onder te verhuren, uit te lenen of op andere wijze feitelijk af te staan, behoudens mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ML.

10.6 De klant wordt geacht opdracht te hebben gegeven tot ophaling van de goederen na afloop van de periode van ter beschikkingstelling/verhuur.

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop:

11.1 De totaalprijs van de aanvaarde prijsaanbieding is betaalbaar als volgt: een voorschot ten belope van … % bij de aanvaarding van de prijsaanbieding, … % bij aanvang productie en … % bij ophaling van de goederen. De klant zal voor elke verschuldigde betaling een afzonderlijke factuur ontvangen.

11.2 De geleverde goederen blijven eigendom van ML tot bij betaling van de volledige verkoopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en interesten. Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen de magazijnen of kantoren van ML verlaten.

11.3 Vervoer en andere bijkomende kosten zijn steeds ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

11.4 De klant behoort de goederen bij ophaling onmiddellijk na te kijken. Klachten betreffende niet-conformiteit en zichtbare gebreken zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren, binnen de vierentwintig uur na ophaling.

11.5 Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de klant te worden gesteld per aangetekend schrijven binnen één week na de ontdekking van het verborgen gebrek.

11.6 Behoudens andersluidende wettelijke bepaling wordt de garantie beperkt tot de garantiebepalingen die ML contractueel heeft onderschreven.    Ten aanzien van goederen geproduceerd door derden, is de garantie steeds beperkt tot de garantie verstrekt door de fabrikant.  De garantie heeft uitsluitend betrekking op de materialen en stukken, met uitsluiting van werkuren. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen of wanneer de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen.

11.7 Behalve ingeval van verborgen gebreken, neemt ML geen goederen terug, annuleert geen geplaatste bestellingen en ruilt geen goederen om op vraag van de klant.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LOCKERS OP FESTIVALS/EVENEMENTEN

De overeenkomst met Mobile Locker, waarop uitsluitend Belgisch Recht van toepassing, komt tot stand zodra de gebruiker de locker in gebruik heeft genomen. De gebruiker is verplicht zich te houden aan de schriftelijke en/of mondelinge gebruiksinstructies met betrekking tot de lockers.

Er mogen in de lockers geen waardevolle, gevaarlijke of schadelijke voorwerpen worden opgeslagen. Mobile Locker is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van de locker, noch voor de bewaking ervan.

Het gebruik van een locker geschiedt altijd op eigen risico; Mobile Locker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of schade, behoudens ingeval van opzet of bedrog in hoofde van Mobile Locker. Indien bij definitieve gerechtelijke uitspraak geoordeeld zou worden dat Mobile Locker aansprakelijk is voor schade/diefstal, dan is de aansprakelijkheid van Mobile Locker beperkt tot de terugbetaling van het bedrag dat de klant verschuldigd is aan Mobile Locker ingevolge het gebruik van de lockers.

Na het verstrijken van de gebruiksperiode worden de lockers geledigd en wordt de inhoud bewaard door Mobile Locker. Indien de inhoud niet opgeëist wordt middels voorlegging van een geldig identiteitsbewijs en een omschrijving van de inhoud binnen de periode van één week, dan wordt de inhoud overhandigd aan de politie of bijgehouden door Mobile Locker gedurende 1 maand.

Contact:

MOBILE LOCKER NV

KBO 0643 621 922

Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen, Belgium

info@mobilelocker.eu